سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

تشبیه و استعاره و تشخیص و سجع, تکرار وتصدیرو لف و نشر و حس آمیزی و اغراق وتمثیل, جزوه ادبیات, جناس و ترصیع و تضمین و تلمیح و ایهام و تضاد, متناقض نما و اشتقاق و مراعات نظیر و واج آرایی