سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

آرش سجادی, آموزش محاسبات سریع, سید آرش سجادی, محاسبه سریع بخش پذیری های بزرگ, محاسبه مقدار لگاریتم بدون ماشین حساب