سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

آزمون مشتق دوم, آمار, احتمال, اعمال روی توابع, انحراف معیار, اندازه ی مماس مشترک دو دایره, اکسترمم های مطلق, بررسی نمودار توابع, بیضی, تابع درجه سوم, تابع دو مجذوری, تابع هموگرافیک, تابع یک به یک, تبدیل با اعضای تکراری, تبدیل یا جایگشت, ترکیب, ترکیب توابع, تساوی دو تابع, تست های ریاضی رشته تجربی, توابع صعودی و نزولی ثابت, توزیع دو جمله ای, جهت تقعر و نقطه عطف, خواص مشترک اکسترمم نسبی و عطف, دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی زوج, دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی فرد, دامنه ی توابع قدرمطلقی و جزءصحیح, دامنه ی توابع لگاریتمی, دامنه ی توابع مثلثاتی, دامنه ی توابع چن