سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

آینه محدب کوژ, آینه مقعر کاو, بررسی نیم سایه, تصویر در آینه تخت, تصویر در آینه تخت آینه مقعر کاو آینه محدب کوژ, جابجایی عدسی, رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست محیط ها -زاویه حد و بازتابش کلی, رابطه بین عمق ظاهری و عمق واقعی, شکست نور, شکست نور رابطه بین سرعت نور و ضریب شکست محیط ها زا, عدسی همگرا, عدسی واگرا, قوانین بازتاب نور, منشور, میکروسکوپ و دوربین نجومی, نور و بازتاب نور, نور و بازتاب نور بررسی نیم سایه قوانین بازتاب نور