سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

آدم نمایی,آرایه,آرایه هاي ادبی,آرایه هاي ادبی لفظی,آرایه هاي ادبی معنوي,آرایه های ادبی,آموزش کامل آرایه های ادبی ، هامون سبطی,ادبیات,ادبیات فارسی,استاد هامون سبطی,استعاره ي مصرّحه,اسلوب معادله,اغراق,ایهام,ایهام تناسب,ترصیع,تسجیع,تشبیه,تشخیص,تضاد,