سایت کنکور | کنکور,دبیرستان,جزوه,آزمون های آزمایشی,جمع بندی

      اهمیت دوران جمع بندی وروش برنامه ریزی دراین دوران بسیار مهم است. با استفاده ی صحیح از دوران جمع بندی و با جمع بندی کنکور صحیح خیلی…